Nhảy tới nội dung

Tài liệu và Bản dịch

Thêm tài liệu#

Adding documentation can help countless future Flarum users. A few ideas of what to work on:

  • Hướng dẫn sử dụng để giúp người dùng Flarum với một số tính năng nâng cao của Flarum.
  • Đặt câu hỏi.
  • Các bước khắc phục sự cố mở rộng.
  • Hướng dẫn từng bước để phát triển hoặc cài đặt Flarum.
  • Hướng dẫn tham khảo kỹ thuật dành cho lập trình viên tiện ích mở rộng.
  • Cải thiện theo nghĩa đen bất kỳ thứ gì khác mà bạn nghĩ chúng tôi nên giải thích kỹ hơn hoặc giải thích rõ hơn.

Một cách tốt để tìm chủ đề để viết là tìm các câu hỏi phổ biến trong thẻ hỗ trợ của cộng đồng chúng tôi.

Dịch Flarum#

We want Flarum to be accessible to everyone, regardless of language! By contributing translations, you make it possible for many more people to enjoy Flarum. Best of all, we use user-friendly GUIs for translations, so no technical skills are necessary to help!

Bản dịch cho cốt lõi Flarum, tiện ích mở rộng đi kèm và tiện ích mở rộng cộng đồng được quản lý thông qua Weblate.

Các bản dịch cho tài liệu này được quản lý thông qua Crowdin. Please do not contribute translations via GitHub pull requests, as it is very likely that Crowdin will fail to fully sync your work, and your changes will be lost.

The Flarum Foundation has created the "flarum-lang" organization to support translators and ensure continuous availability of language packs. You can learn more about this by visiting the GitHub repository.

Nếu bạn muốn hỗ trợ gói ngôn ngữ hiện có, bắt đầu bản dịch mới hoặc bạn gặp sự cố khi sử dụng weblate hoặc crowdin, tốt nhất hãy liên hệ với nhóm flarum-lang.