Nhảy tới nội dung

Chủ đề

Mặc dù chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để làm cho Flarum đẹp nhất có thể, nhưng mỗi cộng đồng có thể sẽ muốn thực hiện một số chỉnh sửa/sửa đổi để phù hợp với phong cách mong muốn của họ.

Trang quản trị#

The admin dashboard's Appearance page is a great first place to start customizing your forum. Here, you can:

  • Chọn màu chủ đề
  • Chuyển đổi chế độ tối và màu đầu trang
  • Tải lên icon và favicon (icon hiển thị trong các tab của trình duyệt)
  • Thêm HTML cho đầu trang và chân trang tùy chỉnh
  • Thên mã LESS/CSS để thay đổi cách các phần tử được hiển thị

Chủ đề CSS#

CSS is a style sheet language that tells browsers how to display elements of a webpage. It allows us to modify everything from colors to fonts to element size and positioning to animations. Adding custom CSS can be a great way to modify your Flarum installation to match a theme.

Hướng dẫn CSS nằm ngoài phạm vi của tài liệu này, nhưng có rất nhiều tài nguyên trực tuyến tuyệt vời để tìm hiểu kiến ​​thức cơ bản về CSS.

tip

Flarum thực sự sử dụng LESS, giúp viết CSS dễ dàng hơn bằng cách cho phép các biến, điều kiện và hàm.

Tiện ích mở rộng#

Flarum's flexible extension system allows you to add, remove, or modify practically any part of Flarum. If you want to make substantial theming modifications beyond changing colors/sizes/styles, a custom extension is definitely the way to go. To learn how to make an extension, check out our extension documentation!